ЭРВЭН :

эрвэн сэрвэн (а. Мод хад зэрэг юмс алсад бүртэлзэн харагдах байдал; б. Өвс ургамлын хөдлөх байдал) дэлгэрэнгүй...