ЭЛЭН I

Өөрийн биеэс дээш зургаадугаар үе.

Ижил үг:

ЭЛЭН II: