эе зохис
а. Тухайн байдалд нийцэх зохицох байдал; б. Эв зүй