эеэр бүтэх
аливаа юмыг зүй зохисоор, эв түнжинтэй хийж бүтээх