эе эв
а. Хүмүүсийн эвтэй найрсаг харилцаа; б. Эв дүй