ЭГШРЭХ

1. Идээ ундааны зүйл агшуун; агшрах: зөөхий эгшрэх (зөөхий өтгөрөх);


2. [шилжсэн] Маш ихээр ундаасах: мал эгшрэх (мал амьтан ихэд ундаасах).