ЭГШЛЭГ

Монгол бичгийн эм үгийн дэвсгэр “г” үсгийн нэр.