ШИНЭЧЛЭГДЭХ

Юм шинэчлэн өөрчлөгдөх: шинэчлэгдэн байгуулагдах (албан байгууллага, үйлдвэр аж ахуйн нэгж, засаг дэлгэрэнгүй...