ШИНЖИЛГЭЭ

1. Судалгаа: шинжилгээний ажил (шинжлэн судлах ажил), шинжилгээний анги (хээрийн дэлгэрэнгүй...


2. Аливаа юмны бүтцийг тодорхойлох судалгаа: шинжилгээ хийлгэх (юмны бүтэц байдлыг тодорхойлох судалгаа хийлгэх) - Хурандаа дэлгэрэнгүй... Дожоодорж. Зүүний сүвэгч., цусны шинжилгээ (цусны бүтэц найрлагын судалгаа), эмнэлгийн шинжилгээ (а. Эмнэлгийн туршилт судалгаа; б. Биеийн ерөнхий байдал, өвчний байдлыг тодруулахаар хийсэн эмнэлгийн шинжилгээ).

шинжилгээний ажил шинжлэн судлах ажил
шинжилгээний анги хээрийн судалгааны анги
шинжилгээний баримт материал судалгааны баримт, эх хэрэглэгдэхүүн
шинжилгээний ололт шинжлэн судалсан ажлын ололт, үр дүн
шинжилгээний газар судалгааны байгууллага
шинжилгээний таамнал судалгаанаас гарсан таамаглал
химийн шинжилгээ химийн судалгаа
шинжилгээний хүн судалгаа шинжилгээ хийдэг хүн, судалгааны ажилтан
хээрийн шинжилгээ хээрийн судалгааны ажил
судалгаа шинжилгээ судлан шинжлэх үйл ажиллагаа
эрдэм шинжилгээ шинжлэх ухааны үндэслэлтэй явуулах судалгааны ажил
эрдэм шинжилгээний ажилтан эрдэм шинжилгээний ажил хийдэг хүн
эрдэм шинжилгээний газар эрдэм шинжилгээний байгууллага судалгаа шинжилгээний байгууллага
шинжилгээ хийлгэх юмны бүтэц байдлыг тодорхойлох судалгаа хийлгэх
цусны шинжилгээ цусны бүтэц найрлагын судалгаа
эмнэлгийн шинжилгээ а. Эмнэлгийн туршилт судалгаа; б. Биеийн ерөнхий байдал, өвчний байдлыг тодруулахаар хийсэн эмнэлгийн шинжилгээ