ШИНЖИГЧ

1. Судлах үйлийг гүйцэтгэгч, судлаач;


2. Шинжээч, шинжин үйлдэгч.