ШИНЖИГТЭЙ
/ хуучирсан /

Буян хишигтэй, жаргалтай: шинжигтэй газар (буянтай, жаргалтай газар), шинжигтэй хүн дэлгэрэнгүй...

шинжигтэй газар буянтай, жаргалтай газар
шинжигтэй хүн өгөөмөр, буян хишигтэй хүн