ШИНГЭЭМЖ

Шингээх боломж: шингээмж ихтэй (шингээх чадамж ихтэй).