ШИНГЭВТЭРХЭН

Нэлээд шингэвтэр: шингэвтэрхэн зуурах (нэлээд шингэвтэр зуурах).