ШИНГЭЛТТЭЙ

Шингэлт сайтай: шингэлттэй тос (шингэц сайтай тос).