ШИНГЭЛТ

Шингэх үйлийн үр дүнг заасан нэр, шингэх нь: шингэлт муутай (шингэх явц муу), шингэлт дэлгэрэнгүй... (шингэх байдал сайн).

шингэлт муутай шингэх явц муу
шингэлт сайтай шингэх байдал сайн