ШИНГЭДЭХ

1. Хэтэрхий шингэн болох;


2. Үс, ургамал зэргийн хэтэрхий шингэн, таруу, сийрэг болох: үс нь шингэдэх (үс нь хэтэрхий шингэн болох);
3. Дууны өнгө дэндүү нарийн болох: дуу нь шингэдэх (дуу нь дэндүү нарийн өнгөтэй болох).

үс нь шингэдэх үс нь хэтэрхий шингэн болох
дуу нь шингэдэх дуу нь дэндүү нарийн өнгөтэй болох