ШИН II

Багласан бишгүүр.

Ижил үг:

ШИН I

ШИН III