ШИНГҮҮЛЭХ

Шингэн юмыг юманд уусгаж алга болгуулах.