ШИНГҮҮРТЭЙ

Шингэх боловсрохдоо сайн: шингүүртэй хоол (шингэц сайтай хоол).