ШАНДУУН I

Шандууруулах, бялууруулах чанар.

Ижил үг:

ШАНДУУН II