ШАНЗ II

Дэвж сэрүүцэх хэрэгсэл, дэвүүр.

Ижил үг:

ШАНЗ I

ШАНЗ III