ШАНЗДУУЛАХ

Хүнээр шанз хөгжим тоглуулах, даруулах.