ШАНЛУУ

Арц хүж уугиулах сав, хэлбэр янз олон, хүлис.