ШАНАЛАЛ

Шаналах зовох үйлийн нэр: шаналал багатай (сэтгэлийн болоод бие махбодын шаналах, зовох нь бага), дэлгэрэнгүй...

шаналал багатай сэтгэлийн болоод бие махбодын шаналах, зовох нь бага
шаналал ихтэй сэтгэлийн болоод бие махбодын шаналах энэлэх нь их
шаналал зовуурь энэлэх, зовох өвдөх мэдрэмж
энэлэл шаналал сэтгэлийн зовлон, уйтгар

үгийн сүжээ

шанлал

Зочин 2020-03-21 01:21:54


Шаналал-Зовнил

Зочин 2020-12-18 17:41:31