ШАНАЛАНГИ

Шаналсан байдалтай, шаналан буй байдал.