ШАНАЛАМХАЙ

Амархан зовж шаналдаг зантай, үе үе шаналдаг.