ШАЛАРГАХ

Өмссөн хувцасны элбэгдэх, зохимжгүй болох.