ШАЛАРХУУ

Шал хөрстэй төстэй шинж чанартай болсон хөрс.