ШАЛАН II

1. Тэрэг чирэх морь малын гуяны дагуу татаж, тэрэгний арлын гуяны дагуу татан уях оосор: шалан мод дэлгэрэнгүй...


2. Тэрэгний буулгад уяж, малын гуянд торгох оосор;
3. Илжиг, луусны гуянд хударгын адил торгох мод: шалан оосор (илжиг, луусны шалан модны дундаас уяж, гуяны хоорондуур оломд торгох дэлгэрэнгүй...
шалан мод тэрэгний арлын гуяны дагуу оосор уях мод
шалан оосор тэрэгний арлын гуяны дагуу татан уях оосор
шалан оосор илжиг, луусны шалан модны дундаас уяж, гуяны хоорондуур оломд торгох оосор
Ижил үг:

ШАЛАН I

ШАЛАН III: