ШАЗАЛЗАХ

1. Шазгар юмны байн байн хөдлөх;


2. [шилжсэн] Юмны буцлах, ойртож хөдлөх: цай шазалзах (цай буцалж эхлэх).