ШАЗГАР

1. Хэвцгий, ярдаг: шазгар зантай (хэвцгий, ихэмсэг зантай), шазгар хүүхэд (ярдаг дэлгэрэнгүй...


2. Ярзгар: шазгар уруултай (ярзгар уруултай).

шазгар зантай хэвцгий, ихэмсэг зантай
шазгар хүүхэд ярдаг хүүхэд
шазгар уруултай ярзгар уруултай