ШАЗРАХ

1. Ялзрах, ялз болох;


2. Язрах, хэгзрэх, нялтрах;
3. Түлэгдэх.