ШАЗГАНУУЛАХ

1. Шазгар юмыг үргэлжлүүлэн хөдөлгөх;


2. Шингэн зүйлийг хурдан буцалгуулах.