ШАЗАЛЗУУЛАХ

1. Шазгар юмыг байн байн хөдөлгөх;


2. [шилжсэн] Хэвцэг занг нь хөдөлгөх.