ШАЗВАЛЗУУЛАХ

Шазав шазав хийлгэх, хэвцэглэн ярдаглаж, шүдээ ярзалзуулах.