ШАЗГА :

шазга шазга хийх (шазгар юмны үргэлжлэн хөдлөх).