ШАЗАВ :

шазав татав ~ шазав шазав (юмны, байн байн татганан хөдлөх байдал), шазав шазав хийх дэлгэрэнгүй...

шазав татав ~ шазав шазав юмны, байн байн татганан хөдлөх байдал
шазав шазав хийх юмны байн байн татганах хөдлөх