шазав татав ~ шазав шазав
юмны, байн байн татганан хөдлөх байдал