ШАГЛУУЛАХ

1. Юмыг ойр ойрхон хатгаж оёулах;


2. Шатар тоглоход, ноёныг морь, тэрэг, бэрсээр шалуулах;
3. [этгээд] Бусдад өгч дамлуулах.