ШАГНАГАР

Хүн, амьтны хамрын үзүүр эртгэр: шагнагар хамартай хав (эртгэр хамартай хав).