хэрэгцээ шаардлага
ямарваа зүйлд хэрэгцээтэй шаардлагатай байгаа