цаг үеийн шаардлага
тухайн цаг үед зайлшгүй хэрэгцээтэй байгаа зүйл