ЧИЙ IV:
/ хуучирсан /

чий мод (хэрэгтэнг шийтгэхэд хэрэглэж байсан гучин хоёр сантиметр урттай саваа).

Ижил үг:

ЧИЙ I

ЧИЙ II

ЧИЙ III

ЧИЙ V