ЧИЙГЛЭЛТ

Чийглэх үйлийн үр дүнг заасан нэр: чийглэлт хийх (чийглэх).