ЧИЙГЛЭХ

Чийгтэй болгох, норгох: даавуу чийглэх (даавууг чийгтэй болгох, норгох), шороо дэлгэрэнгүй... (шороог чийгтэй болгох, услах) - Мод суулгаад усалж чийглэн байв. Ч.Чимид. Хавар намар.

даавуу чийглэх даавууг чийгтэй болгох, норгох
шороо чийглэх шороог чийгтэй болгох, услах