ЧИЙГЛЭГ

Чийг ихтэй: чийглэг орчин (чийг ихтэй орчин), чийглэг уур амьсгал (унах хур тунадас дэлгэрэнгүй...

чийглэг орчин чийг ихтэй орчин
чийглэг уур амьсгал унах хур тунадас нь түүний уурших, хөрсөнд шингэх хэмжээнээс давж, илүүдэл ус нь гол мөрөн болж урсдаг, чийг ихтэй газар нутгийн уур амьсгал