ЧАНУУЛАХ

Буцалгуулах: мах чануулах (мах буцалгуулах, болгуулах) - Дэлгэрээр дэлгэрэнгүй...С.Дашдэндэв. Улаан наран., ууц чануулах (хонины ууц чануулж болгуулах).