ЧАРАЙ :

арай чарай (дөнгөн данган, чуу чамай, чадан ядан) - Маш их төнхөж байж, арай чарай гүйцэж дэлгэрэнгүй... Ч.Чимид. Хавар намар., арай чарай дийлэх (чуу чамай дийлэх), арай чарай дуусгах (чадан ядан дуусгах), арай чарай өргөх (чуу чамай өргөх, арай гэж өргөх), арай чарай явах (дөнгөн данган явах).