ЧАНХИЛЗУУР

Танхилхан, танхилзуур: танхилзуур ааштай (танхилхан ааштай), танхилзуур таяг дэлгэрэнгүй...