чагтага авах

салхинд хийсэхээс сэргийлж, хүнд юм дүүжлэн, доош даруулах